Dlaczego WODA jest w cenie?

Najważniejszym celem niniejszej strony jest popularyzacja wiedzy na temat wody, jej bezpieczeństwa i dostępności, ale także cen i determinujących je kosztów pozyskania, uzdatniania i dostawy. Wszystko ukazane z kilku perspektyw: konsumentów, państwowego regulatora oraz producentów i dostawców, czyli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Analogiczne ujęcie dotyczyć będzie cen za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Mam nadzieję, że zebranie w jednym miejscu argumentów różnych stron pozwoli na merytoryczną dyskusję, następnie zrozumienie różnych potrzeb, a w konsekwencji zgodne wypracowanie kompromisu, który będzie fundamentem zarówno dla ochrony polskich zasobów wodnych, ich racjonalnego wykorzystania, ale jednocześnie wypełniania obowiązków prawnych powszechnej dostępności do wody przeznaczonej do spożycia i jednoczesnego dalszego rozwoju branży wod-kan, bez której osiągnięcie dzisiejszego stanu byłoby niemożliwe.

Niezmiennie warto rozmawiać i mediować o skali zaangażowania inwestycyjnego, poziomie bezpieczeństwa oraz wysokości cen za wodę i odbiór ścieków, ponieważ jest to podstawa naszego codziennego funkcjonowania. Gwarancja sukcesu leży w kompleksowej ocenie, ponieważ obserwowane próby czy to wybiórczego traktowania każdej z powyższych kwestii, czy próby generalizowania, obarczone są ryzykiem świadomej lub nieświadomej manipulacji i dezinformacji.

dr Krzysztof Buczkowski